פטור מהיתר בנייה

1. הפטור מהיתר מהווה פטור מהפרוצדורה של הוצאת היתר בניה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר. רק אם חלה במקום תוכנית המאפשרת את הקמת הפריטים הפטורים מהיתר ניתן לבנות בפטור מהיתר.
 
2. העבודות והשימושים בפטור מהיתר יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות; בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות, חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא). 
בעל זכות לגבי המקרקעין, הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו המאפשרת ביצוע העבודות.
 
3. אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתכנית או להנחיות המרחביות או לתנאים וסייגים לעבודות ולשימושים שפורסמו באתר הועדה המקומית. כמו כן, אם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם של רכיבי הבנין הפטורים מהיתר, על העבודה או השימוש להיות תואמים את הוראותיו.
 
4. על העבודות להתבצע באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
 
5. הפטור מהיתר אינו חל בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בנין המיועדים. לשימור אתר זה הינו כלי עזר, המספק הסברים על חלק מהעבודות הפטורות מהיתר בניה בבנייני מגורים. תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע”ד – 2014, כוללות עבודות ומבנים נוספים הפטורים מהיתר, שאינם מופיעים באתר זה.