וועדת ההקצאות

הריני להודיעכם כי תבחיני ועדת ההקצאות להקצאת מקרקעין המפורסמים להלן ואשר אושרו ע”י מליאת המועצה בישיבתה מיום 2/2/2020, עומדים לעיון הציבור במשרדי אגף ההנדסה במועצה המקומית ירוחם.

מפה מבני ציבור להקצאה לחץ כאן