היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו. היטל ההשבחה לוועדה המקומית מותנה בעליית ערך המקרקעין בעקבות מתן אחד מהאישורים הבאים: אישור תוכנית בניין עיר, אישור הקלה , אישור שימוש חורג.

היטל ההשבחה בפועל נקבע על ידי שמאי הועדה ומוטל מכוח הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ונושא הצמדה מאותו מועד ועד לתשלום בפועל.

היטל השבחה מחושב במועד בה אושרה התוכנית המשביחה את הנכס, ולא במועד המכירה (בניגוד למשל למס שבח).

גובה ההיטל ומועד התשלום

 • ההיטל יהיה בגובה של 50% משווי ההשבחה (לא שווי הנכס הכולל), אלא אם קיים פטור או הנחה.
 • ההיטל אמנם מחושב במועד אישור התוכנית המשביחה, אך ישולם בפועל במועד מכירת הנכס.
 • את שומת היטל ההשבחה עורכת הרשות המקומית, וניתן להגיש השגה על גובה השומה.
 • קיימים מקרים בהם מוכר יהיה פטור מתשלום היטל השבחה.

 

שימו לב:

 • השומה נערכת רק כאשר התוכנית מאפשרת הוצאת היתרי בניה בפועל, ולא כאשר מדובר בתוכנית כוללנית.
 • חשוב: משווי ההשבחה ניתן לקזז את ההוצאות ששולמו לטובת מימוש זכויות הבנייה, כגון עלויות השיפוץ או הבנייה.
 • הרשות המקומית שולחת לחייבים את השומה שנערכה, ומעדכנת אותם בדבר זכותם להגיש השגה על השומה.
 • מועד תשלום ההיטל הוא ביום מימוש הזכויות במקרקעין, כלומר מועד הוצאת היתר הבניה או במועד מכירת הנכס (מכירה לא כוללת העברה בין קרובים ללא תמורה או העברה מכוח דין, למשל לפי חוק או הוראת בית משפט).

תיקון שומת היטל השבחה

חייב שקיבל הודעה על חיוב, יכול לפנות לוועדה ולבקש תיקון שומה, אם הוא מצא שיש טעות באחד או יותר מהבאים:

  1. פרטי המקרקעין שלגביהם נערכה השומה.
  2. הנתונים הפיזיים של המקרקעין.
  3. תוכניות החלות על המקרקעין.
  4. הזכויות שיש לחייב במקרקעין.

 

שמאי הוועדה יבדוק את הטענה או הטענות, ואם אכן נפלה טעות, בנושאים אלה בלבד, יערוך השמאי שומה מתוקנת וזו תועבר לבעל המקרקעין החייב בהיטל.

אישור לטאבו

תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה בטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.
תהליך קבלת האישור מתחיל באגף הגביה ולכן יש לפנות לאגף הגביה עם המסמכים הבאים :

 • הסכם מכר, במידה ומדובר בהסכם מכירה
 • תצהיר, הסכם גירושין, במידה ומדובר בהעברת זכויות על פי תצהיר או הסכם גירושין
 • נסח טאבו/מצב זכויות רמ”י
 • האישור כרוך בתשלום אגרה

אולגה גולדשמיט​

סגנית מהנדסת המועצה

olgag@ylc.org.il

08-6598260